BESKOOP

KVKK Bilgilendirme Metni

KVKK BİLGİLENDİRME METNİ
S.S. BESOB ESNAF VE SANATKARLAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
(BESKOOP/KOOPERATİF)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
GENEL AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, S.S. BESOB ESNAF VE SANATKARLAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
(BESKOOP/KOOPERATİF)tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Kooperatifimiz tarafından Kooperatifimizde çalışanlarımıza fiziki veya telefon aracılığı ile ya da elektronik ortamda yaptırdığınız kayıt, başvuru, sipariş, randevu, iş başvuruları gibi farklı kanallarla elde edilmekte, bu veriler Kooperatifimizin ilgili mevzuatlara ve Kooperatif Politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın4.,5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın
4.,5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Kooperatifimiztarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
Kooperatifimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Kooperatif Politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Kooperatifimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
Kooperatifimizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
Kooperatifimizininsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
Kooperatifimiziniş ilişkisi içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
Kooperatifimizin oluşturduğu ticari itibarının ve güvenin korunması,
Sağlığa ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak mevzuattan/sözleşmeden kaynaklı hijyen kurallarına uymak amacıyla işlenebilmektedir.
Kişisel verilerinizin Kooperatifimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.beskoop.org.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “S.S. BESOB ESNAF VE SANATKARLAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
(BESKOOP/KOOPERATİF)KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir.
 
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Kooperatifimiztarafından aşağıda yer alan amaçlarla; gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir:
Kooperatifimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Kooperatif politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Kooperatifimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Kooperatifimizinkısa-orta-uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
Kooperatifimizininsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi;
Kooperatifimizininsan kaynakları faaliyetlerinin planlanmasına ve icrasına destek olunması;
Kooperatifimizinve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek/tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
Kooperatifimizin oluşturduğu ticari itibarının ve güvenin korunması.
Kişisel verilerinizin Kooperatifimiz tarafından aktarma amaçları konusunda detaylı bilgilere www.beskoop.org.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “S.S. BESOB ESNAF VE SANATKARLAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
(BESKOOP/KOOPERATİF)KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel bilgileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Paylaşılması gereken bir durumun söz konusu olması halinde buna ilişkin Açık Rızanız alınacaktır.
VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.beskoop.org.tr internet adresimizdenveya kurumumuzdan temin edebileceğiniz VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU’nu kullanarak veya formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe ile Kooperatifimize iletebilirsiniz ya da Kooperatifimize doğrudan başvurabilirsiniz.
Kooperatifimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bu Politika Kooperatifimizin internet sitesinde (www.beskoop.org.tr) yayınlanır.
S.S. BESOB ESNAF VE SANATKARLAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
 (BESKOOP/KOOPERATİF)
İLETİŞİM: ANADOLU MAH. 1. KADER SOKAK NO:13/B YILDIRIM BURSA
www.beskoop.org.tr
0224 362 16 01